မႂ်ႇသုင် ငိၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈၼႂ်း ပလွၵ်ႉ တႆးႁိူင်း ယူႇၼႆ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းသေၵမ်း။ Hello! Everyone, Thank you for visiting in Tai Heung Blogger.

လၢႆးႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၶၢဝ်ႇ How to make brochure"

Unknown 7/20/2018 11:18:00 PM
မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉပူင်သွၼ် "လၢႆးႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၶၢဝ်ႇ How to make brochure" မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ...»သိုပ်ႇလူ»
လၢႆးႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၶၢဝ်ႇ How to make brochure" လၢႆးႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၶၢဝ်ႇ How to make brochure" Reviewed by Unknown on 7/20/2018 11:18:00 PM Rating: 5

ၾွၼ်ႉႄလႈလွၵ်းမိုဝ်း ေၸႃႇၵျီႇ+ယူႇၼီႇၵူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ တႃႇၶွမ်း ဝိၼ်းတူဝ်း/မႅၵ်ႉ All Fonts & Keyboard Zawgyi+Unicode Tai/Burma For window/Mac Collection

Unknown 7/17/2018 03:01:00 AM
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈမူိဝ်ႈၼႆႉ  လႆႈၵဵပ်းႁွမ် ၾွၼ်ႉႄလႈလွၵ်းမိုဝ်း ေၸႃႇၵျီႇ+ယူႇၼီႇၵူတ်ႉ  တႆး၊ မၢၼ်ႈ တႃႇၶွမ်း ...»သိုပ်ႇလူ»
ၾွၼ်ႉႄလႈလွၵ်းမိုဝ်း ေၸႃႇၵျီႇ+ယူႇၼီႇၵူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ တႃႇၶွမ်း ဝိၼ်းတူဝ်း/မႅၵ်ႉ All Fonts & Keyboard Zawgyi+Unicode Tai/Burma For window/Mac Collection ၾွၼ်ႉႄလႈလွၵ်းမိုဝ်း ေၸႃႇၵျီႇ+ယူႇၼီႇၵူတ်ႉ  တႆး၊ မၢၼ်ႈ တႃႇၶွမ်း ဝိၼ်းတူဝ်း/မႅၵ်ႉ    All Fonts & Keyboard Zawgyi+Unicode Tai/Burma   For window/Mac Collection Reviewed by Unknown on 7/17/2018 03:01:00 AM Rating: 5

ၵဵပ်းႁွမ် ႁၢင်ႈလူၼ်ႉတႆး+မၢၼ်ႈ Tai+Myanmar Arts Pictures Collection

Unknown 7/16/2018 01:57:00 PM
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉၽူႈဢၼ်လႆႈၸၼ်ႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉေသ လႆႈၵဵပ်းႁွမ် ႁၢင်ႈလူၼ်ႉတႆး+မၢၼ်ႈ Tai+Myanmar Arts Pictures Collection  မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်...»သိုပ်ႇလူ»
ၵဵပ်းႁွမ် ႁၢင်ႈလူၼ်ႉတႆး+မၢၼ်ႈ Tai+Myanmar Arts Pictures Collection ၵဵပ်းႁွမ် ႁၢင်ႈလူၼ်ႉတႆး+မၢၼ်ႈ Tai+Myanmar Arts Pictures Collection Reviewed by Unknown on 7/16/2018 01:57:00 PM Rating: 5

လွၵ်းမိုဝ်းတူဝ်ပွတ်း Shortcut Key For Microsoft Word

Unknown 7/16/2018 11:10:00 AM
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈဢဝ်ႁၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းတူဝ်ပွတ်း  Shortcut Key For Microsoft Word မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ...»သိုပ်ႇလူ»
လွၵ်းမိုဝ်းတူဝ်ပွတ်း Shortcut Key For Microsoft Word လွၵ်းမိုဝ်းတူဝ်ပွတ်း Shortcut Key For Microsoft Word Reviewed by Unknown on 7/16/2018 11:10:00 AM Rating: 5

လွၵ်းမိုဝ်းတူဝ်ပွတ်း Shortcut Key For Adobe Indesign

Unknown 7/16/2018 11:09:00 AM
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈဢဝ်ႁၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းတူဝ်ပွတ်း  Shortcut Key For Adobe Indesign မႃးၽၢၵ်ႇတ...»သိုပ်ႇလူ»
လွၵ်းမိုဝ်းတူဝ်ပွတ်း Shortcut Key For Adobe Indesign လွၵ်းမိုဝ်းတူဝ်ပွတ်း Shortcut Key For Adobe Indesign Reviewed by Unknown on 7/16/2018 11:09:00 AM Rating: 5


ၸွမ်းၼင်ႇႁူႉႁၼ်ယိုၼ်းထိုင်လႆႈၼၼ်ႉသေလႆႈမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈတၢင်းႁူႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးၸၢၵ်ႈ IT ၼႆႉသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇၸိူဝ်းၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်ယူႇလႄႈ သင်ဝႃႈႁၼ်တီႈယူပ်ႈယွမ်းၽိတ်းပိူင်ႈ လူဝ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႂ်လွင်းတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇသေငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ။ As much as I can and sharing some knowledge of IT and I belief that would be useful for who are intersting in computer. If has some wrong view or should add more experience, please comment at button.Thank you.
Powered by Blogger.